باغ و باغسازی در شهریار

باغ و باغسازی در شهریار

باغ و باغسازی در شهریار

باغ و باغ سازی متضمن معانی بسیاری در فرهنگ ایرانی است ، بطوری که عالم ایرانی همواره آکنده از مظاهر باغ و باغچه و طبیعت بوده است. باغ ایرانی را می توان زیباترین محصول از اصول زیباشناسی و طبیعت گرایی فرهنگ ایرانی دانست که مفهوم آن در بسیاری از هنرهای این سرزمین نظیر سفالگری – قالی بافی – کاشیکاری – نگارگری و غیره متجلی شده است .

از این میان هنرنگارگری یکی از مهم ترین جولانگاه های تصویرسازی های متعدد از باغ و باغچه ایرانی بوده است.

با تحلیل ده نگاره وانطباق ویژگی های آنها با اطلاعات واسناد کتابخانه ای و روش توصیفی –تحلیلی انواع نمایش باغ وباغچه درنگاره های باغ به سه دسته :

1.        باغ کوشک : بخش اعظم این نگا ره ها به بنای معماری یا همان کوشک اختصاص داده شده، ولی طبیعت و فضای سبز موجود در این نگاره ها نیز قابل توجه و متفاوت از نگار ههای مرتبط به فضاهای داخلی است.

2.        باغ چادر: در این دسته از نگاره ها،تنها فضای مصنوع موجود در نگاره، آلاچیق یا بنای موقت کوچکی است که حاکی از عنصر چادر در باغ ایرانی است.  

3.        کوشک : کوشک همچون نظرگاه باغ به چشم اندازهای بیرون، در این نگاره ها بنای اصلی کوشک بخش عمده نگاره را به خود اختصاص داده استعلاوه بر نمایش مختصری از درون باغ، توجه بیشتر به چشم اندازها و طبیعت بیرون از باغ است.

 

 کوشک همچون نظرگاه باغ به چشم اندازهای بیرونی دسته بندی شد واین چنین نتیجه گیری شد که از بین تمامی عناصر اصلی باغ و باغچه ایرانی نظیر آب ، پوشش گیاهی انسان و... بنای نظرگاهی همچون کوشک ،ایوان ،بالکن و بیشترین حضور را در نگاره های مرتبط با نمایش باغ وباغچه دارد.

در نگاره های مختلف از باغ ، هنرمند با بیشترین تصویر سازی ها از کوشک وایوان به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر سازنده باغ و باغچه ایرانی در بهره گیری از چشم اندازهای بیرونی و درونی قصد به نمایش در آوردن متفاوت و جزئی تری از باغ و باغچهرا داشته است.

باغ و باغچه یا باغ ویلا حسی بیش از حس باصره را به برخورداری از مواهب خود فرا میخواند :بوی خوش گلها ،گیاهان ،مز میوه های آویخته از درختان ، نوازش مهر آمیز پوست و به ویژه موسیقی شاخسارها و برگهای آویخته با جریان نهرها و ریزش فواره ها...

پدیده باغ و باغچه ،باغ ویلا جزء لاینفک زندگی مردم ایران در تمام طبقات اجتماعی بوده است .

بسیاری بر این باورند که : تصاویر موجود در مینیاتورهای ایرانی ، تصاویر از باغ و باغچه ها و باغ ویلاهای ایرانی اند که در واقع نمود و بازتابی از بهشت بر روی زمینند.

برخی معتقدند: مفهوم باغ با طرح استقرار یا طرح فضایی خاص ملازم نبود:"بلکه بیشتر حس پیوند با طبیعت بکرو پرداختن به فعالیت های اجتماعی را ممکن می کرد و طبیعت را در باغ و باغچه زمینه ای برای لذت انسان می داند.

یکی از ویژگی های اصلی باغ و باغچه ایرانی ایجاد موقعیتی برای برخورداری از دید و منظر عمیق و گسترده است.

میتوان این چشم اندازها را به دو نوع چشم انداز محور اصلی باغ و چشم انداز های دور باغ تقسیم کرد.

این چشماندازها که نشانه هایی از باغ و باغچه ایرانی را به نمایش می گذارند در نگاره ها به دو دسته تقسیم می شوند.

دسته اول :چشم انداز درونی باغ ، استفاده از ایوان در ساختمان اصلی باغ در جهت یا جهاتی است که دید به درون باغ داشته و با توجه به قابلیت های محیطی سایت ، دید های مناسبی نیز به محیط خارج از باغ داشته باشد.

دسته دوم:چشم اندازهای بی کران و دید به مناظر طبیعی بیرونی از ایوان است که ارتباط نزدیکی بین انسان و طبیعت در باغ و باغچه پدید می آورد.

و در آخر باغ و باغچه ، باغ ویلاها که به عنوان تفریگاه یا محل سکونت انتخاب میشود باید در محیطی دنج و با هوایی پاک باشد که مشاورین املاک مردانی مفتخر است با خرید و فروش باغ و باغچه درشهریار ، خرید و فروش باغ ویلا  به هموطنان خود خدمت کند.