دانستنی های معامله با وکیل فروشنده یا موجر

دانستنی های معامله با وکیل فروشنده یا موجر

دانستنی های معامله با وکیل فروشنده یا موجر

شاید تا به حال تنظیم قرارداد فروش یا اجاره نامه باغ ویلا ای را که یک طرف باغ ویلا حضورندارد وفردی را به عنوان وکیل خود معرفی می‌کند تا ازجانب وی قرارداد باغ ویلا را امضا کند تجربه کرده باشید. درمورد معامله با وکیل ، رعایت چند نکته بسیارضروری وحیاتی است چرا که رعایت نکردن آن‌ها ممکن است بروزمشکلات حقوقی وکیفری وهمچنین دعاوی صنفی دراتحادیه املاک را درپی داشته باشد.

دراین مطلب به این نکته‌ها اشاره شده است .

۱-وکالتنامه فقط به صورت محضری ودردفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

۲-وکالتنامه مهربرجسته داشته باشد وجعلی و یا فتوکپی نباشد.

۳-مشخصات وکیل وموکل با اصول اسناد هویتی یعنی شناسنامه و کارت ملی وسند مالکیت برابرباشد.

۴-بررسی شود که آیا وکالت ،محدودیت زمانی دارد یا خیر. چون برخی وکالتنامه‌ها ده روزه یا بطورکلی مدت داروبعدازآن بی اعتبارمی شوند.

۵-موکل محجورنباشد یعنی ازنظر سن وعقل سالم و کامل باشد.

۶-موضوع وکالت تشریح شود ، یعنی آیا وکیل افزون برصلاحیت واختیار انجام دادن معامله باغ ویلا ،حق دریافت ثمن معامله یا قرض الحسنه راهم دارد یا نه؟

۷-موکل درقید حیات است یا نه.

۸-آیا موضوع وکالت پیش ازاین انجام شده است یانه؟ مثلا اگرموکل بعدازوکالت ،خودش باغ ویلا را فروخته یا اجاره داده ولی به وکیل اطلاع نداده دراین صورت موضوع وکالت منتفی شده و معامله بعدی باطل است