تکثیر گیاهان در باغ ویلا

تکثیر گیاهان در باغ ویلا

تکثیر گیاهان در باغ ویلا

چگونه در باغ ویلا و باغ و باغچه خود گیاهان بیشتری تولید کنیم ؟

در باغ ویلا و باغ و باغچه میتوان با دو روش 1- پیوند زدن  و 2- قلمه زدن از یک گیاه تکثیر کرد .

1-پیوند زدن :نوعی تکثیر غیر جنسی است به این صورت که قطعه ای از گیاه را روی شاخه یا ریشه زدن قرار میدهند.

در قلمه زدن انواع مختلفی وجود دارد:

·         قلمه ریشه :به صورت عمودی یا افقی در محل کشت می شود.

·         قلمه شاخه :اگر فردی بخواهد به روش قلمه  شاخه ، قلمه بزند باید قسمتی از شاخه که جوانه دارد را از بدنه اصلی جدا کند و برای ریشه زدن در محیط مناسب قرار دهد.

·         قلمه جوانه : در این روش هم فرد می تواند از یک شاخه چندین قلمه که هر کدام یک جوانه در ساقه خود دارند تهیه نمایند به این صورت که شاخه را به قطعات کوچک 1-2 سانتی متری تقسیم میکنند و هر قطعه را مانند یک قلمه کامل در ماسه یا خاک می کارند.

·         قلمه برگ: گاهی اوقات از برگ بعضی از گیاهان نیز برای تکثیر آنها استفاده میشود.