چگونه انتخاب رنگهادر رنگ آمیزی اتاقمان در باغ ویلا

چگونه انتخاب رنگهادر رنگ آمیزی اتاقمان در باغ ویلا

چگونه انتخاب رنگهادر رنگ آمیزی اتاقمان در باغ ویلا

در مقاله قبلی در مورد رنگها و ویژگی های آن صحبت کردیم حال در این مقاله میخواهیم مطلب قبل را کامل کنیم پس از شناخت رنگها و تاثیر آن در روحیه انسان میخواهیم چگونگی انتخاب این رنگها برای اتاق ها و پذیرایی و بخش های مختلف باغ ویلا را توضیح دهیم.

رنگ آمیزی دیوارهای یک بخش از باغ ویلا میتواند فضای آن باغ ویلا را به طور کلی تغییر دهد.

انتخاب رنگ بسیار حائز اهمیت است لذا خانم بارابار جاکوبز که از طراحان داخلی حرفه ای است میگوید که 60%از عکس العمل یک فرد و برداشتش نسبت به محیط اطراف به وسیله رنگ مشخص می شود.

رنگی که برای دیوار اتاق باغ ویلا انتخاب میشود آن اتاق باغ ویلا یا باغ و باغچه را در سیطره خود قرار میدهد میزان نور را در باغ ویلا و باغ و باغچه در نظر بگیرید.رنگها در نور طبیعی روز طبیعی تر جلوه میکنند نوارهای فلورسنتسایه های آبی بر روی دیوار می افکنند و نورهای رشته ای فروزان سایه های زرد و گرم ایجاد میکنند.

برای الهام گرفتن در نحوه انتخاب رنگهای مبلمان و وسایل اتاق باغ ویلا که مصمم  به رنگ کردن آن هستید،نگهای نزدیک به رنگ شما یا مخالف با رنگ شما توجه کنید این رنگها به ترتیب رنگهای تک رنگ یا مکمل هستند دامنه رنگهای تک رنگ حس آرامش به شما میبخشد درحالی  که دامنه رنگهای مکمل بهترین جایگزین برای نقاط رسمی باغ ویلا هستند و طرح های تک رنگ برای اتاق خوابهای باغ ویلا مناسب است