علت ساخت باغ ویلاها

علت ساخت باغ ویلاها

علت ساخت باغ ویلاها

باتوجه به ارتباط بین علت های مادی و فاعلی که همگی در راستای تامین آسایش و لذت جویی انسان بوده است.

بنابراین میتوان گفت که غایت اولیه ساخت باغ و باغچه لذت جویی بوده است اما این غایت با گذشت زمان با غایت معنایی ترکیب شده و غایت نهایی به صورت یک بهشت مقدس نمود یافته است.

باغسازی در ایران به دلیل شرایط خاص اقلیمی بیشتر تحت تاثیر نظام آبیاری است ، هرچند که عوامل حسی و زیبا شناختی در مراحل بعدی نقشی ویژه در ساخت باغ داشته اند.

1-حکمت ساخت بر مبنای کمیت و کیفیت اجزاء

با توجه به اینکه در ساخت معماری و باغ عمدتا با دو دانش عمده گزینش اجزاء و گزینش مقدار اجزاء روبرو هستیم، می توان گفت که حکمت ساخت به طور عمده متاثر از این دو فن می باشد.

باغ تا آنجا که امکان دارد ساده شکل می گیرد و ابهامی مادی در رابطه انسان و فضا باقی نمی گذارد.

2-گزینش مبنای علت های وجودی

در باغ و باغچه همانند معماری هیچ چیزی بی مورد وجود ندارد آنچه لازم است زیبا عرضه می شود و جلوه ای از کمال باغ با تمام این اوصاف اثر هنری زیبا چند منظوره و پرعملکردی است.

به طور کلی باغ وباغچه با ترکیب عواملی نظیر زمین و آب ، گیاهان و... شکل می گیرد:

زمین بایستی از لحاظ جنس خاک ، قابلیت نفوذ آب و حاصلخیزی ، مورد بررسی قرار گرفته باشد که باغ وباغچه های شهریار این ویژگی را دارا است.

آب مورد نیاز باغ و باغچه بایستی افزون بر کفایت از خاصیت استمرار و دائمی بودن برخوردار باشد.

به طور خلاصه می توان گفت که آب دارای قابلیت های بسیار فروانی است که هر کجا در جهت تامین حیات عناصر باغ مورد استفاده قرار گرفته به عنوان علت مادی و آنجا که به عنوان علت مادی و آنجا که به عنوان نیازهای معنایی و البته ارضای حس انسان مورد توجه قرار گرفته به عنوان علت فاعلی محسوب می شود.

1-علت مادی:آبیاری ، تعریف راستای حرکت و تقویت محور ها

2-علت فاعلی: لذت دیداری ، لذت شنیداری ، حس آرامش.

تنوع استفاده درختان موحب گردیده تا جهت های عملکردی بیشماری در آنان وجود داشته و در باغ و باغچهو باغ ویلاها استفاده شود.

مهمترین خصوصیات درختان و گیاهان در باغ و باچه و باغ ویلا عبارت است از :

1-ایجاد سایه به وسیله درختان سایه افکن مانند بید،چنار،نارون،ایجاد آسایش و خنکی ، کیفیت عملکردی ،علت مادی و فاعلی.

2-استفاده از ردیف درختان سرو و چنار در محورهای اصلی باغ و باغچه با باغ ویلا و در موارد زیادی یک در میان ، تنوع رنگی و دلایل اقلیمی ، علت فاعلی.

  معماری : خصوصیات کاربردی معماری در باغ ایرانی عبارت است از:

1-محور خصوصی و محور باغ و باغچه ها( بجز آنهایی که برای فضا و محوطه آرامگاه ها ایجاد شده اند و جنبه عمومی دارند.) علت فاعلی و مادی

2-از نظر طرح و سلیقه در رابطه با خواست و سلیقه صاحب باغ. علت فاعلی

3-فرهنگ معماری غالب بر منشی خصوصی : سلیقه اشخاص در قالب فرهنگ جاری دوره ،علت فاعلی

4-تلفیق بنا و باغ:برقراری ارتباط فضایی و ارتباط میان عناصر،علت مادی و فاعلی

5-بنا در باغ و باغچه ایرانی فضای باغ را مجزا نمی کند.علت مادی و فاعلی

6-فضای باغ و باغچه به داخل بنا راه می یابد و حد فاصلی به وجود نمی آید،علت مادی و فاعلی

7-آب از داخل بنا به طرف باغ و باغچه جریان می یابد و در باغ امتداد پیدا می کند.علت مادی و فاعلی

8-تصویر بنا در آب ،تداخل و آمیختگی باغ و باغچه و بنا، فرم گیرایی،علت فاعلی

9-تنوع شکل حوض ها و استخرها،فرم گرایی ،علت فاعلی

10-نقشه باغ و باغچه ایرانی :تعدادی خطوط و محورهای اصلی که بیشتر باغ و باغچه را به چهار بخش تقسیم می کندو سپس هر بخش به قسمت های کوچکتری تقسیم می شود.

مشاورین املاک مردانی مفتخر است با خرید و فروش باغ و باغچه درشهریار ، خرید و فروش باغ ویلادر شهریار  به هموطنان خود خدمت کند.