استفاده از کود برای تقویت خاک و درختان باغ ویلا

استفاده از کود برای تقویت خاک و درختان باغ ویلا

استفاده از کود برای تقویت خاک و درختان باغ ویلا

-بهبود ساختمان خاک در باغ ویلا و باغ و باغچه:
ساختمان خاک یعنی هم آوری ذرات خاک باغ و باغچه (شن، سیلت و رس) و تشکیل ساختاری که خاکدانه نام دارد. به طور کلی، یک خاک  باغ ویلا هرچه خاکدانه های بیشتر و پایدار تری داشته باشد وضعیت مطلوبتری خواهد داشت. از مواردی که باعث تشکیل ساختمان خاک شده و آنرا پایدارتر می نماید می توان به مواد آلی موجود در خاک باغ و باغچه در آن منطقه اشاره نمود که خاک باغ و باغچه و باغ ویلا در شهریارآن را داراست. مواد آلی در خاکهای شنی (سبک) با متصل کردن ذرات به یکدیگر باعث تشکیل ساختمان می گردد و در خاکهای رسی (سنگین) از چسبندگی زیاد ذرات خاک جلوگیری نموده و وضعیت بهتری به خاک می دهد بنابراین کاربرد مواد آلی در همه خاکها مفید بوده و منجر به تشکیل ساختمان بیشتر و پایدارتر می گردد. اکثر خصوصیات خاک باغ و باغچه  تحت تاثیر وضعیت ساختمان خاک قرار دارد به طور مثال نفوذ آب در خاک، تهویه خاک، میزان خلل و فرج یا منافذ خاک، نگهداری آب در خاک و نفوذ ریشه در خاک، همگی تحت تاثیر ساختمان خاک  باغ ویلا قرار می گیرند.
تامین بخشی ازعناصر غذایی مورد نیاز گیاه در باغ ویلا:
مواد آلی بر حسب اینکه چه منشایی داشته باشند حاوی مقادیر مختلف عناصر غذایی پرنیاز مانند ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و عناصر غذایی کم نیاز مانند آهن، روی، منگنز و مس می باشند. گرچه مقادیر موجود عناصر غذایی در موادآلی مختلف معمولا تکافوی همه نیازهای گیاه را نمی نماید ولی بخشی از آنها را تامین می نماید.
تحرک عناصر غذایی در خاک و جذب بهتر به وسیله ریشه گیاه در باغ ویلا در شهریار:
خاک در اثر استفاده از موادآلی، که در pH تشکیل ترکیبات کمپلکس و کاهش موضعی سطور بالا به آن اشاره شد، تحرک عناصر ذایی در خاک و کمک به جذب بهتر آنها به وسیله ریشه گیاه را به دنبال دارد.
افزایش ظرفیت نگهداری عناصر غذایی:
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اثر افزودن موادآلی که در بالا ذکر شد باعث افزایش ظرفیت نگهداری عناصر غذایی در خاک باغ و باغچه می گردد.
ایجاد تعادل در رطوبت و تامین اکسیژن کافی برای جانداران ریز خاک :
موادآلی با افزایش تخلخل خاک، بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود نفوذ پذیری آب در خاک ، تعادل رطوبت در خاک ایجاد می نمایند و باعث می شوند محیط مناسبی از نظر رطوبت و اکسیژن برای جانداران ریز خاک ایجاد شود. با توجه به اثرات ذکر شده، لزوم کاربرد مواد آلی بیش از پیش آشکار می گردد. در مناطق پسته کاری به علت محدودیتهای خاک از جمله:
عدم وجود ساختمان مناسب
pH - بالا بودن
سبک یا سنگین بودن بعضی خاکها
بالا بودن دور آبیاری
استفاده از مواد آلی به صورت کودهای حیوانی اجتناب ناپذیر می باشد و توصیه می شود حداقل هر دو سال یکبار به مقدار کافی در باغ و باغچه و باغ ویلا استفاده شوند.