نکته های مهم در تنظیم قرارداد باغ ویلا

نکته های مهم در تنظیم قرارداد باغ ویلا

نکته های مهم در تنظیم قرارداد باغ ویلا

نکته‌ها ی مهم درتنظیم قرارداد باغ ویلا 


قرارداد به معنای این است که یک یا چند نفردربرابر یک یا چند نفردیگرمتعهد به انجام دادن کاری شوند و مورد قبول آنها قرار گیرد. مثلا"  برای خرید باغ ویلا دو نفریعنی فروشنده و خریدار توافق می‌کنند که یکی (فروشنده) باغ ویلا خود را به دیگری (خریدار) بدهد و خریدار پول آن رابه فروشنده پرداخت کند.

 دراین نوشتار به نکته هایی که هنگام تنظیم قرارداد باغ ویلا  باید مورد توجه  قرارگیرد اشاره می‌شود.

ازتنظیم قرارداد درموقعیت‌های نامناسب مانند خستگی، تشنگی، گرسنگی، عصبانیت و..خودداری کنید ،این موارد باعث می‌شود برخی ازموارد حساس فراموش شده ودرقرارداد منظورنشود.

ازدرج مطالب غیرضروری خودداری شود

در صورتی که فروشنده، وکیل رسمی مالک است، باید دروکالت نامه دقت شود که  آیا وکیل حق دریافت ثمن وحق فسخ دارد یا خیر؟ و آیا حق توکیل (درمواردی که فروشنده وکیل است وحاضربه دادن وکالت به خریدار برای تنظیم سند بوده است) به غیر را دارد یا خیر؟


قرارداد با خط خوش و خوانا نوشته شود

ازنوشتن کلمات درهم به گونه ای که نتوان آنرا بازخوانی کرد وعقد را مبهم می‌کند، خودداری شود

رقم به حروف نوشته شود

مثلاً مبلغ معامله 80.000.000 ریال است ، درکنارعدد مقدار حروف آن یعنی هشتاد میلیون ریال نوشته شود تا درصورت ابهام برطرف شود.

فروشنده ممنوع المعامله نباشد

دقت شود که فروشنده ازطریق مقامات قضایی ممنوع المعامله نباشد؛ مثلا"افراد ورشکسته حق معامله ندارند.

فروشنده سرباز فراری نباشد

فروشنده کارت پایان خدمت وظیفه عمومی داشته باشد و مشمول فراری نباشد. همچنین اگر فروشنده یا خریدار مشکوک، مریض احوال و احتمال جنون یا حجر وی داده شود، باید از اداره سرپرستی دادگستری استعلام کرد.

رعایت حق فسخ
چنانچه یکی از دوطرف ازفروش و یا خرید باغ ویلا  پشیمان شده باشد، باید بداند که عقد وقرارداد تنظیمی بدون شرط حق فسخ قابل فسخ نیست و نباید عقد را پاره و یا آن را به نحوی یک طرفه باطل کرد.