چگونه می توان مشکلات ثبتی املاک خصوصی را برطرف نمود ؟

چگونه می توان مشکلات ثبتی املاک خصوصی را برطرف نمود ؟

چگونه می توان مشکلات ثبتی املاک خصوصی را برطرف نمود ؟

املاک خصوصی ،و برطرف شدن مشکلات ثبتی آن ها


از آن جا که قوانین ومقررات ثبت بسیارپیچیده و درک آن‌ها برای  مردم دشواراست و درمواردی که باغ ویلا خصوصی‌شان دچمردانیشکلات ثبتی می‌شود، نگران آنند که چگونه  مشکل این باغ ویلا را برطرف کنند،ازاین رو برای برطرف شدن نگرانی این باغ ویلا ، ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، تشریح  می‌شود، تا شاید به اطلاعات ثبتی هموطنان عزیزدرحل مشکلاتشان کمک کند.

روش قانونی رفع مشکلات ثبتی املاک خصوصی:

کسانی که قبل از تاریخ 83/9/23اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند با در دست داشتن رسید تقاضانامه ماده 147 به اداره ثبت مربوطه مراجعه کنند و پس از طی تشریفات قانونی، چنانچه اعیان قبل از تاریخ 70/1/1 احداث شده باشد، موضوع در هیات مطرح و سپس از طرف ریاست اداره به کارشناسان ارجاع می‌شود و آنها موظفند ظرف 20 روزازمحل بازدید کرده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری ازنظرتناسب میزان مالکیت و تصرفات تعیین و وضعیت ثبتی باغ ویلا را با توجه به سوابق پرونده ثبتی، مشخص  و با ترسیم نقشه، محل مورد تصرف را روی آن منعکس کنند وتمام موارد از قبیل حدود و ثغور و مساحت عرصه و قدمت اعیان با نوع باغ ویلا ، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی واصلی را مشخص کرده و سپس برای تصمیم‌ گیری به نظر ریاست ‌رسانده و پس ازدستور برای تصمیم نهایی و صدور رای، در جلسه هیات مطرح می‌شود و پس ازصدور رای، به اداره ثبت ارجاع و پس ازآگاهی در روزنامه دردو نوبت به فاصله 15 روز و سپری شدن 2 ماه از انتشار اولین آگهی، در صورت نبود اعتراض نسبت به مراحل صدور رای اقدام لازم به‌عمل می‌آید.

حال چنان‌چه کسانی که تا تاریخ قید شده موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، می‌توانند از طریق مراجع قضایی نسبت به درخواست الزام به تنظیم سند، اقدام کنند.