اجاره نشین خوب به کی میگن

اجاره نشین خوب به کی میگن

اجاره نشین خوب به کی میگن

نقل وانتقالات باغ ویلا به روزهای اوج خود رسیده است و مستاجرانی که قصد دارند باغ ویلا دیگری اجاره کنند سخت درتلاشند تا هرچه زودتر باغ ویلا مناسب را پیدا و اجاره کنند. اینکه دراین روزها مستاجران با چه دشواری هایی رو به رویند بحثی نیست اما ایکاش نهاد یا سازمانی درکشور ازمستاجران حمایت می‌کردتا آنها بار این معضل را کمتر بر شانه‌های خود حس کنند.
در این نوشتار مواردی را آورده ایم که شاید با درنظرگرفتن آنها روزهای اجاره نشینی را به خوبی سپری کنیم .  

بهتر است مستاجران در پاییز و زمستان جابجا شوند . چرا که تعداد باغ ویلا‌های اجاره ای نسبت به متقاضی بیشترو قیمت‌ها دراین فصل‌ها واقعی تراست .

صاحبخانه‌ها ،کرایه باغ ویلا را دوست دارندو برای آن برنامه ریزی کرده اند .بنا براین اجاره باغ ویلا را به موقع  و در صورت امکان دو سه روز زودتر بپردازید .

با همسایه‌ها وساکنان به گونه ای برخورد شود که گویی قراراست سال‌ها دراین باغ ویلا سکونت کنید.

  هزینه‌های نگهداری باغ ویلا  به موقع پرداخته شود.

اگر برای باغ ویلا هزینه کرده وخود را به پرداخت آن ملزم نمی‌دانید برای دریافت آن ازصاحبخانه عجله نکنید، بهتر است فاکتور رسمی بگیرید و درآخرماه پس از پرداخت اجاره بها و یاهنگام تخلیه برای دریافت آن توافق کنید.

درنگهداری از ساختمان به شیوه ای رفتار کنید که گویی باغ ویلا به خودتان تعلق دارد . خب شاید روزی این این اتفاق بیفتد.

با مشاوراملاک که باغ ویلا را برای شما تهیه کرده است  ارتباطی دوستانه و مستمربرقرار کنید .زیرا مالک میزان کرایه باغ ویلا‌های تازه را معمولا"از همان مشاور املاک پیشین پرس و جو می‌کند..

دو ماه پیش ازپایان قرارداد ،برای آگاهی از وضع قرارداد تان با صاحب باغ ویلا صحبت کنید تا زمان کافی داشته باشید که برای  ماندن یا رفتن تصمیم بگیرید